Ultrakon® – ultrazvukové prietokomery

Merací systém "ultrakon®" sa používa na meranie prietoku a meranie energie pre kvapaliny. Meranie a záznam prietoku a spotrebovaného tepla sa uskutočňuje v zostave: univerzálne počítadlo, prietokomerná časť (v závislosti od dimenzie) a snímače teploty.
Priemyselné merače - ultrakon
Podstatou ultrazvukových prietokomerov je meranie zmeny rýchlosti šíriaceho sa ultrazvukového signálu v prúdiacej kvapaline. Keď sa ultrazvuk šíri v smere prúdenia tekutiny, jeho rýchlosť sa zvyšuje, keď sa šíri proti smeru prúdenia, jeho rýchlosť sa znižuje.
S výhodou sa používajú na meranie objemového prietoku elektricky vodivých a nevodivých kvapalín, ktoré môžu byť aj silne znečistené, agresívne alebo výbušné.
Prietokomery sú použiteľné vo všetkých odvetviach priemyslu. Pri meraní chladiacej a demineralizovanej vody v energetike, riadení výroby zmesí a dávkovaní v chemickom priemysle alebo meranie kvapalných uhľovodíkov v petrochémii sú prístroje značky KROHNE veľmi spoľahlivé.
Zaručujú mimoriadne presné a opakovateľné meranie bez ohľadu na viskozitu meraného média.
Na začiatok stránky