Aktuality

MERANIE A ROZPOČÍTANIE TEPLA 2018
18. ročník konferencie s medzinárodnou účasťou, 8. a 9. november 2018, Senec
Automatické čítanie a analytické spracovanie dát z meračov tepla v systémoch centrálneho zásobovania teplom
Ing. Gustáv Kebísek, Nobius Metering, s.r.o., Nitra
Merače tepla sú základným zdrojom informácií v systémoch centrálneho zásobovania teplom (CZT). Poskytujú údaje pre fakturáciu aj optimalizáciu systému. Preto je veľmi dôležité, aby merače tepla boli a zostali dlhodobo presné a spoľahlivé. Nemenej dôležité je aj presné čítanie údajov.
Vizuálne odčítavanie meračov je už prakticky minulosťou. Bolo vo väčšine prípadov nahradené pochôdzkovým spôsobom (walk-by) alebo s využitím vozidla (drive-by). Tieto spôsoby sú vhodné na účely fakturácie, prípadne kontrolné odčítavanie, nie však na analytické účely.
Tu už treba hovoriť o systémoch automatického odčítavania meračov (AMR) v intervaloch od 24 hodín do niekoľkých minút v závislosti od potrieb a možností používateľa systému.


VYKUROVANIE 2018
26. ročník medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie, 12. - 16. február 2018, Grand Hotel Permon, Pdbanské
Spoľahlivý a bezpečný diaľkový zber údajov z meračov spotreby
Ing. Ján Bartko, Nobius Metering, s.r.o., Nitra
Údaje z meračov spotreby obsahujú veľmi dôležité znalosti a poznatky o situácii v systéme. Bez podrobných informácií o aktuálnom stave distribučnej siete a energetickom toku nie je možné rozhodnúť, aké metódy a nástroje použiť na zlepšenie jeho efektívnosti a následne, ako vyhodnotiť účinok týchto nástrojov.
Platí jednoduché tvrdenie – nemôžete optimalizovať to, čo nemeriate.
Štatistiky a analýzy dokazujú, že ak frekvencia odčítania okamžitých údajov rastie, tak sa zvyšuje aj schopnosť pre optimalizáciu systému a tým aj výsledná hodnota, ktorú môžete vytvoriť pri správe takéhoto systému. Platí to v podstate rovnako pre výrobu a distribúciu tepla, vody, elektriny či plynu.

MERANIE A ROZPOČÍTANIE TEPLA 2017
17. ročník konferencie s medzinárodnou účasťou, 9. a 10. november 2017, Senec
Ultrazvukové merače - kompaktné alebo kombinované?
Ing. Gustáv Kebísek, Nobius Metering, s.r.o., Nitra
Dlhoročná prax v používaní ultrazvukového princípu merania pretečeného množstva vykurovacej vody pri meraní tepla jednoznačne potvrdila jeho dominantné postavenie na trhu. Najdôležitejšími prednosťami ultrazvukových meračov sú:
 • vysoká presnosť merania,
 • dlhodobá stabilita merania,
 • nízke prevádzkové náklady,
Konštrukcia moderných meračov tepla vychádza z najnovších technických poznatkov, náročných požiadaviek trhu na inovatívne riešenia, variabilitu použitia, ale na druhej strane aj z tlaku na výrobné náklady a cenu.
Z pohľadu konštrukcie je možné merače tepla rozdeliť na kompaktné a kombinované. Pri výbere vhodného merača tepla je dobré poznať ich výhody, ale aj nevýhody.

MERANIE A ROZPOČÍTANIE TEPLA 2016
16. ročník konferencie s medzinárodnou účasťou, 10. a 11. november 2016, Senec

Nové merače tepla – užívateľsky priateľskejšie a komunikatívnejšie
Ing. Gustáv Kebísek, Nobius Metering, s.r.o., Nitra
Moderné ultrazvukové merače tepla v súčasnosti dosahujú vysokú úroveň dlhodobej presnosti a spoľahlivosti, čo sú základné požiadavky kladené na tieto určené meradlá. Zdalo by sa, že už nie je čo vylepšovať a nové merače sú len „kozmetickým“ vylepšením tých predchádzajúcich. Zdanie však klame. Vývoj v oblasti meračov tepla je v súčasnosti orientovaný najmä na zlepšenie technických parametrov, zjednodušenie ovládania a rozšírenie spektra komunikačných možností.

PREZENTÁCIA NOVINIEK 2016
Workshop partnerov a klientov, február 2016, Nitra
Ing. Gustáv Kebísek, Ing. Ján Bartko, Nobius Metering, s.r.o., Nitra
Hlavné témy prezentácie:
 • Prehľad produktov a služieb
 • Diaľkové odčítanie inteligentných meračov spotreby
 • MULTICAL 403 - nový kompaktný merač tepla a chladu
Prezentácie uvedené na podujatí si môžete stiahnuť tu:
    Prehľad produktov a služieb       ...   3.5 MB
    Diaľkové odčítanie inteligentných meračov spotreby       ...   2.8 MB
    Multical 403 - nový kompaktný merač tepla, chladu       ...   2.8 MB

MERANIE A ROZPOČÍTANIE TEPLA 2015
15. ročník konferencie s medzinárodnou účasťou, 12. a 13. 11. 2015, Senec

Technické a legislatívne špecifiká merania chladu
Ing. Gustáv Kebísek, Nobius Metering, s.r.o., Nitra
Meniace sa klimatické podmienky a tiež rastúce požiadavky na komfort v obytných, obchodných a výrobných priestoroch prinášajú aj v Európe rastúci dopyt po chladiacej energii. Nakoľko je táto energia veľmi drahá, je samozrejmý rastúci dopyt po presných a spoľahlivých „meračoch energie pre chlad“. Úmyselne som použil toto slovné spojenie, aby som zdôraznil slovo energia. Pretože merače energie pre chlad a pre teplo sú fyzikálne rovnaké (až na niektoré detaily o ktorých sa zmienim neskôr). V kúrenárskych systémoch sa teplo do objektu dodáva, v chladiarenských systémoch sa teplo odoberá. Prečo teda jednoducho nepoužiť na meranie chladu merače tepla?

MERANIE A ROZPOČÍTANIE TEPLA 2014
14. ročník konferencie s medzinárodnou účasťou, 6. a 7. 11. 2014, Piešťany

VÝHODY AUTOMATIZOVANÉHO ZBERU DÁT Z MERAČOV SPOTREBY
Ing. Gustáv Kebísek, Ing. Ján Bartko, Nobius Metering, s.r.o., Nitra
Kvalitné meranie spotrebovaného množstva energií a vody je základným predpokladom správnej fakturácie a teda aj korektného obchodného vzťahu medzi dodávateľom a odberateľom. Avšak aj presne namerané hodnoty z najkvalitnejšieho merača môžu byť znehodnotené nesprávnym odčítaním, chybou pri zapisovaní, či prepisovaní zapísaných hodnôt do vyúčtovacieho softvéru. Takto spôsobené chyby sú nepríjemné, naprávajú sa komplikovane a zdĺhavo. Veľkým problémom je aj zložitý prístup k odberným miestam, čo spôsobuje, že odčítanie údajov trvá veľmi dlho.
Klasické vizuálne - priame odčítanie údajov z meračov spotreby na účely fakturácie je v našich podmienkach ešte pomerne veľmi rozšírené. Je to dané najmä zastaranou meracou technikou, ale aj neochotou investovať do moderných systémov zberu dát. Návratnosť takejto investície nie je na prvý pohľad jasná. Obvyklý je názor, že „ľudia sú nahrádzaní strojmi, ktoré ich pripravujú o prácu“. Je to však blud. Vizuálne odčítavanie údajov z meračov je prežitok a ľuďom treba dať prácu, ktorú „stroje“ urobiť nemôžu.

MERANIE A ROZPOČÍTANIE TEPLA 2013
13. ročník konferencie s medzinárodnou účasťou, 14. a 15. 11. 2013, Piešťany

SUBMETERING – Trendy merania v budovách
Ing. Gustáv Kebísek, Ing. Ján Bartko, Nobius Metering, s.r.o., Nitra
Každé zvýšenie cien energií umocňuje význam šetrenia energie a nedá sa to uskutočniť bez pozorného a podrobného sledovania jej použitia. Preto sa submetering viac ako inokedy uplatňuje rovnako v priemyselných ako aj tradičných komerčných a rezidenčných aplikáciách na podporu šetrenia a zvýšenia produktivity.
Hoci je možné submetering použiť na splnenie väčšiny dôležitých funkcií, ako je monitorovanie zariadení, určovanie trendov, signalizácia a alarmy, údržba, komunikácia, analýza kvality výkonu, tento článok sa zameria na monitorovanie energie. Submeteringové aplikácie sa môžu uplatniť v rôznych trhových segmentoch, ako je bývanie, komerčné, priemyselné a výrobné priestory, farmaceutický a petrochemický priemysel, dátové centrá a pod.

VYKUROVANIE 2013
21. ročník medzinárodnej konferencie, 4. 3. až 8. 3. 2012, Ľubovnianske kúpele, Stará Ľubovňa
Konferencia bola zameraná na energetické, environmentálne a ekonomické aspekty pri prevádzke vykurovacích systémov. Konferencia je určená odborníkom z oblasti vykurovania a energetiky, projektantom, prevádzkovateľom, investorom, zástupcom bytových družstiev a podnikov, spoločenstvám vlastníkov bytov, predstaviteľov štátnej správy, vedy a výskumu.
Odborný program bol rozdelený do 5 samostatných celkov prislúchajúcich jednotlivým dňom:
 • Energetika budov
 • Progresívna výroba tepla
 • Obnoviteľné zdroje energie
 • Automatizácia vo vykurovaní
 • Energetické služby
Spolu sa uskutočnilo 13 samostatných seminárov, 4 diskusné fóra, 7 pracovných stretnutí profesijných organizácií a exkurzia. S prednáškou vystúpilo okolo 130 odborníkov, z toho pätina zo zahraničia. Ich príspevky sú publikované v 500 stránkovom zborníku. Zároveň 40 popredných firiem prezentovalo svoje výrobky, zariadenia a technológie.
Naša spoločnosť prezentovala počas piatich dní konferencie svoje produkty a služby a zároveň zástupca spoločnosti vystúpil v odbornej sekcii "Meranie a rozpočítanie tepla".

Prezentáciu si môžete stiahnuť tu...
Kompletný program konferencie s pozvánkou je na stiahnutie tu...

MERANIE A ROZPOČÍTANIE TEPLA 2012
12. ročník konferencie s medzinárodnou účasťou, 15. a 16. 11. 2012, Piešťany

Daľkové odčítanie údajov z meračov tepla v kotolniach na biomasu
Ing. Gustáv Kebísek - Nobius Metering, s.r.o., Nitra, Mgr. Pavol Lenhart - BIOMASA, združenie právnických osôb, Kysucký Lieskovec
BIOMASA, združenie právnických osôb je nezisková organizácia, združujúca 21 členov, predovšetkým obce, školy a zdravotnícke zariadenia. Pôsobnosť združenia je najmä v Žilinskom a Trenčianskom kraji. Združenie vzniklo v roku 1999 a za toto obdobie sa vypracovalo na lídra v oblasti využívania biomasy na Slovensku. Problematike využívania biomasy sa jej predstavitelia venujú od začiatku 90-tych rokov. BIOMASA sa zaoberá:
 • Výrobou, predajom drevných peliet
 • Výrobou a predajom tepla
 • Propagáciou, konzultačnou a poradenskou činnosťou v oblasti využívania biomasy
Svojimi aktivitami sa združenie BIOMASA snaží informovať a prezentovať racionálne využitie obnoviteľných zdrojov, energetické úspory, vysoký potenciál biomasy na Slovensku.

Na začiatok stránky