Profil spoločnosti


Spoločnosť Nobius Metering, s.r.o. vznikla spojením schopností kvalifikovaných a skúsených slovenských a rakúskych odborníkov.
Budujeme ju s jasnou víziou a podnikateľskou filozofiou, ktorá vychádza z reálneho rozboru situácie na trhu.
Materská spoločnosť Nobius, s. r. o. spolu s renomovanou rakúskou spoločnosťou RKG Energietechnik, GmbH, založili Nobius Metering, s.r.o. s cieľom posilnenia pozície na slovenskom trhu.
Založenie spoločnosti bolo výsledkom prirodzeného vývoja, keď z dobre fungujúcej divíze vznikla ešte silnejšia a stabilnejšia samostatná obchodná spoločnosť. Tím skúsených pracovníkov, ich odborné zázemie a celá kontinuita prác ostali pritom zachované.

Vstupom významného zahraničného partnera sa jednoznačne zvýšila ekonomická, technologická a technicko-odborná kvalita novej spoločnosti. Zároveň sa rozšírilo portfólio ponúkaných produktov a služieb.

Ciele a zámery

Nobius Metering, s .r. o. pokračuje v činnosti materskej spoločnosti, t.j. venuje sa kvalifikovanej a komplexnej dodávke meracej techniky a súvisiacich služieb. Kľúčovým produktom sú ultrazvukové merače spotreby tepla, chladu, teplej a studenej vody dánskeho výrobcu Kamstrup A/S.
Zámerom vedenia spoločnosti je tiež využívať bohaté znalosti a skúsenosti a poskytovať poradenské služby v oblasti merania, meracej techniky a ich praktických aplikácií najmä pre odbornú verejnosť.

Stanovené ciele spoločnosti chceme dosiahnuť predovšetkým dokonalou znalosťou ponúkaných produktov, využitím dlhoročných skúseností našich kľúčových pracovníkov a spoľahlivým poskytovaním služieb v širokom rozsahu a maximálnej kvalite.
Jedným zo zásadných cieľov vlastníkov a manažmentu spoločnosti je budovať spoločnosť orientovanú na zákazníkov a udržiavať s nimi dlhodobé partnerské vzťahy.
Hlavné piliere, na ktorých staviame náš prístup k zákazníkom:
  1. vysoká kvalita dodávaných zariadení od svetového výrobcu
  2. úplná komplexnosť dodaných služieb – od aktívnej spolupráce so zákazníkom pri výbere požadovaných komponentov, až po uvedenie celého systému do skúšobnej prevádzky a následné odovzdanie celého systému
  3. vysoká pridaná hodnota dodávaných služieb
  4. permanentná kvalifikovaná odborná starostlivosť o zákazníka počas celej doby trvania obchodného prípadu
Na začiatok stránky